Lög LEB

Lög Landssambands eldri borgara

Samþykkt á landsfundi LEB í Hafnarfirði 8. maí 2013, með breytingum á landsfundi 24. apríl 2018

 

1. gr. Heiti og heimili

1.1. Sambandið heitir Landssamband eldri borgara, skammstafað LEB.

1.2. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

1.3. LEB er sjálfstætt starfandi landssamband sem gætir hlutleysis varðandi trúmál og stjórnmál.

2. gr. Markmið og hlutverk

2.1. Markmið LEB er að vinna að hagsmuna-, velferðar- og áhugamálum aldraðra  gagnvart Alþingi, ríkisstjórn, stjórnvöldum og öðrum sem sinna málefnum aldraðra fyrir landið í heild.

2.2. LEB skal stuðla að samvinnu félaga eldri borgara og vinna að því að slík félög séu starfandi í öllum sveitarfélögum.

2.3. LEB tekur þátt í innlendu sem erlendu samstarfi eftir því sem stjórnin ákvarðar.

2.4. Landssambandið stuðlar að fræðslu-og kynningarfundi aðildarfélaganna í tengslum við landsfund um störf þeirra og einstök málefni aldraðra. 

3. gr. Aðild

3.1. Aðild að sambandinu geta átt félög fólks, sem er 60 ára og eldra, og vinna að hagsmuna-, velferðar- og áhugamálum eldri borgara.

3.2. Þrátt fyrir aldursákvæði í 1. mgr. getur félag orðið aðili að LEB þó félagaaðild þess miðist við lægra aldursmark en réttindi og skyldur félagsins miðast við þá félagsmenn sem eru 60 ára og eldri.

3.3. Aðild nýrra félaga er háð samþykki landsfundar LEB en stjórn LEB getur veitt nýju félagi aukaaðild og rétt til þátttöku í starfsemi sambandsins án annarra réttinda fram að næsta landsfundi þar sem tillaga um aðild verður afgreidd. Umsókn nýrra félaga um aðild að LEB skal berast stjórn sambandsins eigi síðar en tveimur mánuðum fyrir reglulegan landsfund.

3.4. Lög hins nýja aðildarfélags skulu fylgja umsókn um aðild og uppfylla þau ákvæði sem kveðið er á um í lögum LEB.

3.5. Stjórn aðildarfélags getur óskað eftir úrsögn úr LEB með sannanlegum hætti með 6 mánaða fyrirvara og tekur úrsögn gildi við næstkomandi áramót.

3.6. Félagsmaður, sem á aðild að fleiri en einu aðildarfélagi LEB, skal eigi njóta kosningaréttar um málefni LEB eða við kjör trúnaðarmanna sambandsins nema sem fulltrúi eins félags á fundum LEB.

4. gr. Landsfundur

4.1. Landsfundur LEB fer með æðsta vald í málefnum sambandsins.

4.2. Landsfundur kemur saman ár hvert að vori til, samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar LEB.

4.3. Stjórn LEB skal boða landsfund skriflega til aðildarfélaga og á heimasíðu sambandsins með minnst 6 vikna fyrirvara.

4.4. Dagskrá landsfundarins og tillögur, sem stjórn hyggst leggja fram, skulu fylgja fundarboði, sem og dagsetning og staðarval.

4.5. Tillögur ásamt greinargerð, sem aðildarfélög eða fulltrúar hyggjast leggja fyrir landsfund, skulu sendar stjórn LEB a.m.k. mánuði fyrir fundinn. Framboð til stjórnarkjörs skal berast stjórn LEB a.m.k. hálfum mánuði fyrir fundinn.

4.6. Endurskoðaðir og áritaðir ársreikningar sambandsins ásamt skýrslu stjórnar skulu liggja frammi á skrifstofu sambandsins og á heimasíðu LEB í minnst eina viku fyrir landsfund.

4.7. Landsfundur er löglegur sé löglega til hans boðað.

5. gr. Fulltrúar á landsfund LEB

5.1. Hvert aðildarfélag kýs fulltrúa til þess að sitja landsfund LEB á aðalfundi sínum eða á almennum félagsfundi, sem skal boðaður með sama hætti og aðalfundur viðkomandi félags.

5.2. Félagsstjórn aðildarfélags gefur út kjörbréf til landsfundarfulltrúa og skal senda þau til stjórnar LEB a.m.k. 2 vikum fyrir landsfund, undirritað af formanni og ritara aðildarfélags.

5.3. Hvert aðildarfélag á rétt á einum fulltrúa félags með einn til 150 félagsmenn, tveimur fulltrúum með 150 til 300 félagsmenn og síðan einum fulltrúa fyrir hverja 300 félagsmenn til viðbótar, eða brot úr þeirri tölu, til setu á landsfundi

5.4. Jafnframt kosningu fulltrúa á landsfund skal kjósa jafn marga varafulltrúa og raða þeim.

5.5. Auk kjörinna fulltrúa til þátttöku á landsfundi eiga sitjandi stjórnarmenn LEB eða varamenn þeirra og formenn fastanefnda LEB seturétt á landsfundi.

5.6. Félagatal aðildarfélaga LEB skal miða við fullgilda félaga um hver næstliðin áramót fyrir landsfund, enda hafi viðkomandi aðildarfélag staðið skil á greiðslu árgjalds í samræmi við það fyrir liðin ár.

5.7. Stjórn LEB getur krafist þess að skrá um atkvæðisbæra (skuldlausa) félaga fylgi kjörbréfum fulltrúa félags á landsfund, svo og kröfu um aukalandsfund samkvæmt 10. gr.

6. gr. Dagskrá landsfundar

6.1.

1. Kosning tveggja fundarstjóra og fundarritara.

2. Kosning kjörbréfanefndar.

3. Skýrsla stjórnar.

4. Ársreikningur lagður fram.

5. Niðurstaða kjörbréfanefndar.

6. Kosning þingnefnda, svo sem fjárhagsnefndar og kjaranefndar.

7. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning.

8. Álit fastanefnda og afgreiðsla tillagna og ársreiknings

9. Lagabreytingar.

10. Ákvörðun árgjalds.

11. Fjárhagsáætlun næsta árs.

12. Kosningar:

a) kosning formanns til tveggja ára.

b) kosning tveggja manna í stjórn  til tveggja ára og þriggja varamanna til eins árs. Verði sjálfkjörið skal röð varamanna koma skýrt fram.

c) kosning tveggja skoðunarmanna ársreikninga LEB og tveggja til vara.

d) kosning nefnda sem starfa milli landsfunda.

13. Önnur mál.

6.2. Stjórn er heimilt að fjölga dagskrárliðum svo sem um afmörkuð hagsmunamál aldraðra og ávörp gesta.

6.3. Fundarstjórar og fundarritari landsfundar ganga frá fundargerð landsfundar til stjórnar LEB, sem skal senda aðildarfélögum sambandsins fundargerðina innan viku frá landsfundi.

6.4. Komi ekki fram athugasemd frá aðildarfélögum innan tveggja vikna  þaðan í frá skoðast fundargerðin samþykkt og skal fundargerðin þá vera aðgengileg félagsmönnum á heimasíðu landsambandsins og með öðrum hætti.

7. gr. Stjórn LEB

7.1. Stjórn LEB  fer með æðsta vald sambandsins og annast daglegan rekstur þess milli landsfunda. Hún er skipuð 5 mönnum, formanni kosnum annað hvert ár, og á hverjum aðalfundi skal kjósa tvo  menn til tveggja ára og þrjá varamenn til eins árs  í stjórn.  Verði sjálfkjörið skal röð varamanna koma skýrt fram.

7.2. Á fyrsta fundi eftir landsfund skal stjórn skipta með sér verkum og velja varaformann,  ritara, og gjaldkera  úr hópi aðalmanna.

7.3. Stjórn LEB skal kappkosta að miðla upplýsingum um verkefni sambandsins til aðildarfélaganna þannig að þau geti jafnan sem best fylgst með framgangi og stöðu þeirra mála sem hún vinnur að.

7.4. Stjórn LEB skal a.m.k. halda fjóra stjórnarfundi á almanaksári sem skulu boðaðir með viku fyrirvara.

7.5. Fundargerðir stjórnarfunda skulu færðar til bókar og staðfestar með undirritun formanns eftir samþykki stjórnar.

7.6. Stjórn ræður starfsfólk LEB og semur um laun þeirra og starfskjör.

7.7. Stjórn LEB skal ráða löggiltan endurskoðenda til eftirlits með reikningshaldi sambandsins.

7.8. Enginn stjórnarmaður skal sitja lengur en fjögur ár samfellt í stjórn LEB.

7.9. Sá sem kosinn er formaður getur þó setið fjögur ár í því embætti, enda þótt hann hafi áður setið í stjórn kjörinn sem aðalmaður.

8.gr. Nefndir og ráð

8.1. Þær nefndir sem kosnar eru á landsfundum skulu starfa á ábyrgð stjórnar LEB .

8.2. Stjórnin getur sett  þeim starfslýsingar og tímaramma og kallað eftir skýrslum um störf þeirra hvenær sem er á skipunartíma þeirra.

8.3. Stjórn LEB, nefndir og ráð skulu ekki hafa með höndum félagslega starfsemi sem aðildarfélög þess sinna að jafnaði.

9. gr. Aukalandsfundir LEB

9.1. Krafa um boðun aukalandsfundar LEB þarf að berast frá 1/3 hluta aðildarfélaga LEB eða 1/3 hluta formannaráðs með tilgreindum ástæðum og tillögum til stjórnar LEB.

9.2. Málefni sem teljast fullnægja kröfu um boðun aukalandsfundar eru málefni sem hafa veruleg áhrif til skerðingar á hagsmunum eldri borgara eða starfsemi LEB.

9.3. Aukalandsfundur skal kallaður saman með minnst tveggja vikna fyrirvara.

9.4. Fundurinn getur aðeins fjallað um þau málefni, sem voru tilefni þess að hann var boðaður, nema fundurinn samþykki annað með 2/3 greiddra atkvæða fulltrúa á aukalandsfundi.

9.5. Hafi nýir fulltrúar ekki verið kosnir í félögum, skulu sömu fulltrúar (varafulltrúar) og á síðasta reglubundna landsfundi fara með umboð félags.

10. gr. Atkvæðagreiðslur og fundarsköp

10.1. Meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum við kosningar og afgreiðslu almennra mála á landsfundum og aukalandsfundum. Þó geta fimm aðildarfélög eða 8% þingfulltrúa hið minnsta óskað eftir að atkvæðavægi aðildarfélaga fari eftir félagafjölda hvers félags og ráði úrslitum í þeim málum sem varða verulegar fjárhagslegar skuldbindingar eða stefnumarkandi ákvarðanir. Um breytingar á lögum sambandsins fer þó samkvæmt 14. gr. og um sambandsslit samkvæmt 15. gr.

10.2. Um fundarsköp funda LEB gilda almennar reglur.

11. gr. Fjármál

11.1. Stjórn LEB ber ábyrgð á fjármálum og öllum rekstri sambandsins.

11.2. Allar ákvarðanir um óregluleg útgjöld og fjárhagslegar skuldbindingar sambandsins skulu teknar á formlegum stjórnarfundum LEB.

11.3. Stjórn LEB skal leitast til að haga rekstri í samræmi við tekjur af félagsgjöldum, framlögum og styrkjum.

11.4. Reikningsár sambandsins er almanaksárið. Ársreikninga hvers árs skal leggja fram á stjórnarfundi á fyrsta ársfjórðungi nýs árs, áritaða af löggiltum endurskoðenda og skoðunarmönnum reikninga sambandsins.

11.5. Stjórn LEB ber að beita sér fyrir öflun styrktaraðila.

12. gr. Ferða- og dvalarkostnaður

12.1. Útlagður ferða- og dvalarkostnaður vegna fulltrúa á landsfundi greiðist allt að hálfu af LEB eftir athugun og ákvörðun stjórnar.

11.2. Ferða- og dvalarkostnaður fulltrúa í nefndum, sem starfa á vegum stjórnar LEB, skal greiddur af sambandinu eftir athugun og ákvörðun stjórnar.

13 gr. Kynningar- og útgáfumál LEB

13.1. Stjórn LEB ber ábyrgð á kynningarmálum sambandsins.

13.2. Stjórnin metur eftir aðstæðum hvort kynningarmálum er sinnt á vefrænan hátt eða með útgáfustarfi.

14. gr. Lagabreytingar

14.1. Stjórn og/eða aðildarfélög geta lagt fram tillögur til lagabreytinga.

14.2. Tillögur til lagabreytinga skulu sannanlega hafa borist stjórn LEB með tveggja mánaða fyrirvara fyrir landsfund og er þá stjórn skylt að kynna þær aðildarfélögum í fundarboði og leggja þær fram á landsfundi.

14.3 Lögum þessum verður ekki breytt nema með samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða landsfundarfulltrúa.

15. gr. Sambandsslit

15.1.Tillaga um slit LEB skal kynnt stjórn LEB og aðildarfélögum með a.m.k. tveggja  mánaða fyrirvara fyrir boðaðan landsfund.

15.2. Við afgreiðslu tillögunnar þarf samþykki ¾ hluta atkvæðisbærra fulltrúa á landsfundi.

15.3. Verði tillaga um slit LEB samþykkt á landsfundi skal stjórn LEB þá sitja áfram og boða til aukalandsfundar fjórum til sex mánuðum síðar til lokaafgreiðslu tillögu um slit sambandsins.

15.4.Verði tillaga um slit samþykkt á síðari landsfundi skal leggja niður starfsemi landssambandsins og skulu það vera lögleg félagsslit.

15.5. Verði LEB þannig löglega lagt niður skulu eigur þess renna til stofnunar, stofnana eða aðildarfélaga LEB, sem stuðla að velferð aldraðra, eftir nánari ákvörðun aukalandsfundar sambandsins eða nefndar sem aukalandsfundur kýs til að ganga formlega frá félagsslitum.

16. gr. Gildistaka

16.1. Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi fallin eldri lög LEB.

Ákvæði til bráðabirgða

Á næsta landsfundi eftir þessa lagabreytingu skal stjórnarkjör fara fram samkvæmt lögum þessum jafnframt því að kjósa skal tvo menn í stjórn  til eins árs.